pre-loader

Informacje, które mogą Cię zainteresować

Broker ubezpieczeniowy – czym się zajmuje?

Broker ubezpieczeniowy – czym się zajmuje?

Jak wygląda praca, jako broker ubezpieczeniowy? Czym się zajmuje przedstawiciel tego zawodu? W przeciwieństwie do agentów ubezpieczeniowych brokerzy nie są związani umowami agencyjnymi z danymi zakładami ubezpieczeń – w oparciu o pełnomocnictwo brokerskie reprezentują interesy swoich klientów. W dużym skrócie można powiedzieć, że ich rolą jest poszukiwanie ochrony ubezpieczeniowej na rzecz danego podmiotu.

Broker ubezpieczeniowy – czym się zajmuje?

Jak wygląda w praktyce praca, jako broker ubezpieczeniowy? Czym się zajmuje przedstawiciel tego zawodu? Na początku warto wspomnieć, że broker jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, który wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej – czyli swojego klienta.

Jego działalność polega przede wszystkim na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

Nie bez powodu też jednym z warunków wymaganych do uzyskania zezwolenia i wpisania do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz prowadzenia działalności brokerskiej jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej. Wynika to z tego, że broker ubezpieczeniowy sam odpowiada za spowodowane przez siebie szkody.

Na czym polega działalność brokerska?

W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że działalność brokerska polega przede wszystkim na:

  • pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczeniowych pomiędzy zakładem ubezpieczeń a klientem, działając na jego zlecenie i w jego imieniu,
  • uzgadnianiu z klientem ubezpieczyciela, u którego zostanie ulokowane ryzyko, oraz wysyłaniu mu not informujących o czynnościach podejmowanych przez brokera, a w szczególności o dacie zawarcia ubezpieczenia, jego warunkach, oraz o dacie przekazania Ubezpieczycielowi składki, jeżeli czynność zlecono,
  • reprezentowaniu swoich klientów w procesie likwidacji szkód,
  • świadczeniu usług dotyczących planowanej ochrony ubezpieczeniowej dla wszelkich ryzyk, które są związane z klientem lub prowadzoną przez niego działalnością,
  • przekazaniu na zlecenie klienta składek ubezpieczeniowych do zakładu ubezpieczeń.

Ale to nie wszystko co robi broker ubezpieczeniowy. Czym się zajmuje na ogół? Jego działalność polega przede wszystkim na wykonywaniu czynności w imieniu lub na rzecz swojego klienta, zgodnie z jego potrzebami i wymaganiami.

Broker ubezpieczeniowy – czym się zajmuje w praktyce?

Jak już wcześniej wspominaliśmy przedstawiciel tego zawodu jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, który wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz klienta. Ale jak naprawdę wygląda praca jako broker ubezpieczeniowy? Czym zajmuje się w praktyce? Przede wszystkim broker identyfikuje ryzyko, doradza w zakresie ubezpieczeń, uczestniczy w zarządzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia (także wspiera klienta w procesie likwidacji szkód) oraz zarządza polisami ubezpieczeniowymi.

Warto pamiętać o tym, że broker działa przede wszystkim na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez klienta. Co więcej zgodnie z art. 24 ww. ustawy broker ubezpieczeniowy nie może:

  • wykonywać działalności agencyjnej ani czynności agencyjnych,
  • pozostawać w stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń,
  • być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń,
  • posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.