pre-loader

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania strony

Regulamin

 • 1.Postanowienia ogólne:
  1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
  2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług w ramach Portalu oraz warunki świadczenia usług przez SuperBroker na rzecz Użytkowników, w szczególności rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez SuperBroker za pośrednictwem Portalu, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Podmiotem prowadzącym niniejszy Portal oraz Usługodawcą jest spółka OptimumSoft Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000862320, o numerze NIP: 7010998541, REGON: 387155984.
  4. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.super-broker.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika korzystającego z Portalu. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowliną techniką na dowlinych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z Portalu oraz świadczonych na nim usług.
  5. Użytkownik korzystający z Portalu SuperBroker, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu, musi przed rozpoczęciem korzystania z Portalu oświadczyć, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz je akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych.
  6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy licencyjnej do korzystania z programu dla dystrybutorów ubezpieczeń SuperBroker.
 • 2.Podstawowe definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte w nim terminy będą miały następujące znaczenie:
  1. Administrator Danych Osobowych - OptimumSoft sp. z o.o. jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu. Państwa dane pozyskujemy w związku z korzystaniem z naszego Portalu;
  2. Kalkulacja składki – wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej na podstawie niezbędnych danych podanych przez Użytkownika;
  3. Klient – osoba, która wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia w stosunku do Użytkownika, który zawiera taką umowę z wykorzystaniem Portalu;
  4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia/OWU – ogólne warunki ubezpieczenia dostarczane przez Ubezpieczycieli, określające warunki umów ubezpieczenia zawieranych przy wykorzystaniu Portalu;
  5. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wystawiony w imieniu Ubezpieczyciela zgodnie z przepisami prawa i odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz określający szczegółowe dane jej dotyczące, w tym strony Umowy Ubezpieczenia, okres ubezpieczenia oraz przedmiot i zakres ubezpieczenia;
  6. Portal – stworzona przez OptimumSoft zorganizowana platforma informatyczna, dostępna na stronie internetowej super-broker.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z Usług dzięki zastosowanym mechanizmom informatycznym;
  7. Produkt ubezpieczeniowy – rodzaj Umowy Ubezpieczenia, wyodrębniony ze względu na przedmiot i zakres ochrony;
  8. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla portalu SuperBroker;
  9. Rejestracja – wprowadzenie do systemu informatycznego danych niezbędnych do skorzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez SuperBroker przy wykorzystaniu Portalu;
  10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku;
  11. SuperBroker – OptimumSoft sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000610104, NIP: 7010563872, REGON: 64087039;
  12. Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową na zasadach określonych w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
  13. Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z postanowieniami odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczycielem, a Klientem Użytkownika, określonym w Umowie Ubezpieczenia jako ubezpieczający;
  14. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez SuperBroker, o których mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu;
  15. Usługodawca – SuperBroker;
  16. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 895 ze zm.);
  17. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.);
  18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.);
  19. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2214 ze zm.).
  20. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 • 3.Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. Portal stanowi program komputerowy składający się z modułu CRM oraz kalkulatora, który poprzez optymalizację pracy przeglądarki oraz API pokazuje ceny ubezpieczeń. Portal jest nowoczesną aplikacją internetową wspomagającą pracę dystrybutorów ubezpieczeń w dwóch głównych obszarach:
   • a) w zakresie typowych funkcji CRM (kartoteki Klientów, rejestry sprzedażowe, powiadomienia e-mail/SMS, wznowienia);
   • b) w zakresie akceleracji procedury ofertowania ubezpieczeniowego.
  2. Portal pozwala na administrowanie propozycjami ubezpieczeniowymi, którego funkcjonalność polega na możliwości przejrzystej prezentacji Klientom poszukującym ochrony ubezpieczeniowej, ofert zawarcia Umowy Ubezpieczenia oraz skutecznym zarządzaniu relacjami z Klientami – CRM.
 • 4.Warunki techniczne:
  1. Dla korzystania z Portalu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox.
  2. Konieczne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi javascript i plików cookies.
  3. Zalecane jest stosowanie przeglądarek internetowych w najnowszych wersjach udostępnianych przez twórców oprogramowania.
  4. W Portalu mogą być wykorzystywane następujące technologie: ASP.NET, Javascript, Macromedia Flash, XML, XHTML, cookies. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Portalu może wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.
 • 5.Prawa i obowiązki Użytkownika:
  1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, umowy licencyjnej oraz poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
  2. Zabronione jest w szczególności:
   • a) podawanie w ramach korzystania z Portalu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
   • b) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
   • c) umieszczanie przez Użytkownika treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 • 6.Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych:
  1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez SuperBroker jako podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie odrębnie zawieranej umowy powierzenia i podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik do zawieranej umowy licencyjnej.
  2. Celem SuperBroker jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jak największej ilości informacji i Usług uzyskiwanych za pośrednictwem Portalu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z niektórych Usług oferowanych przez Portal Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez OptimumSoft zgodnie z zasadami opisanymi w umowie o której mowa w ust. 1 powyżej.
  3. SuperBroker przetwarza dane osobowe zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO. Celem przetwarzania danych jest realizacja Usług oferowanych przy pomocy Portalu.
  4. Podanie danych osobowych przez jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z określonych Usług Portalu.
  5. SuperBroker stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
  6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w sekcji „Polityka Prywatności” dostępnej na Portalu.
  7. Korzystanie z Usług może wiązać się z niebezpieczeństwem wynikającym z publicznego charakteru sieci Internet. SuperBroker podejmuje działania w celu minimalizacji przedmiotowych zagrożeń.
  8. Dane osobowe oraz informacje o zamówieniach i płatnościach chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych przez techniczne systemy bezpieczeństwa. Transfer danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez, przykładowo, banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznać można przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ewentualnych symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.
 • 7.Warunki zawarcia i rozwiązywania umowy:
  1. Złożenie oświadczenia o którym mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą zaprzestania przez Użytkownika korzystania z Usług oferowanych przez Portal SuperBroker za pośrednictwem Portalu i opuszczenia strony internetowej super-broker.pl lub rozwiązania umowy licencyjnej na podstawie której Użytkownik otrzymuje dostęp do Portalu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń
 • 8.Odpowiedzialność i reklamacje:
  1. SuperBroker dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Portalu. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Portalu na adres: [email protected].
  2. Użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie ma prawo składania reklamacji dotyczących tych usług na adres: [email protected].
  3. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w ustępach 1 i 2 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez SuperBroker odpowiedzi na dokonane zgłoszenie.
  4. SuperBroker może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
  5. Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba, że właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi. Jednak w przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, SuperBroker ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. SuperBroker powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
  6. SuperBroker nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od SuperBroker. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od SuperBroker, SuperBroker ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. SuperBroker nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Portalu, o którym mowa powyżej, a także za błędy w transmisji danych spowodowane awarią systemów telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych oraz systemów zasilania.
  7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, SuperBroker nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Portalem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
  8. SuperBroker nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  9. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w szczególności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Portalu przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.
 • 8.Postanowienia końcowe:
  1. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Użytkownika i Usługobiorcy na stronie internetowej: www.super-broker.pl.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie przed rozpoczęciem korzystania z usługi oraz do przestrzegania jego postanowień.
  3. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. SuperBroker zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
  5. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.
  6. Zmiany obowiązują od dnia udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Portalu.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, (w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej), stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.), Ustawy działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1881 ze zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, w tym RODO.
  8. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 1.12.2020 r.
Poznaj zalety SuperBrokera