pre-loader

Informacje, które mogą Cię zainteresować

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Zastanawiasz się jak zostać brokerem ubezpieczeniowym? Przede wszystkim musisz uzyskać zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej. Jak wygląda wniosek i ile kosztuje? Jakie dokumenty należy do niego dołączyć? Sprawdź poniżej.

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Każdy, kto zastanawia się nad tym, jak zostać brokerem ubezpieczeniowym powinien przygotować się na to, że droga ta może być długa. Ustawodawca nałożył, bowiem szereg wymogów, które należy spełnić, by uzyskać zezwolenie KNF na prowadzenie działalności brokerskiej. Należy do nich między innymi zdanie państwowego egzaminu brokerskiego, odpowiedni staż pracy w branży ubezpieczeniowej a także posiadanie polisy OC.

Tu warto wspomnieć, że zezwolenie wydaje się na wniosek:

  osoby fizycznej, która:
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa skarbowe
 • daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych odpowiednio do zakresu działalności albo uzyskała zwolnienie z egzaminu
 • posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej
 • zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
 • osoby prawnej:
 • której wszyscy członkowie zarządu spełniają wymienione wyżej warunki, przy czym co najmniej połowa z nich dodatkowo spełnia warunki dotyczące zdania egzaminu i odpowiedniego doświadczenia
 • która zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Krok po kroku - jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym krok po kroku? W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokera ubezpieczeniowego.

Do wniosku, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną, należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
 2. informację o osobie, wydaną z Krajowego Rejestru Karnego lub przez właściwy organ państwa obcego, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, świadczącą o niekaralności za przestępstwa określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
 3. kopię świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie (lub średnie branżowe lub świadectwa dojrzałości) lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 4. oświadczenie o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych albo kopię uchwały Komisji, o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, zwalniającej z egzaminu
 5. informację o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy, umowy agencyjne lub inne dokumenty, potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie ośmiu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej
 6. oryginał albo kopię polisy poświadczoną przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji
 7. oświadczenie, że wnioskodawca nie jest prawomocnie pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 373 lub art. 374 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze
 8. oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był członkiem zarządu brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego będącego osobą prawną, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji
 9. oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji
 10. oświadczenie o danych osobowych wnioskodawcy, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 11. oświadczenie o adresie miejsca zamieszkania wnioskodawcy
 12. oświadczenie wnioskodawcy o postępowaniach karnych toczących się przeciwko niemu albo o braku takich postępowań

Co ważne nie jest wymagane składanie dokumentów wymienionych w punktach 4 i 5, jeżeli wnioskodawca dołączy do wniosku:

 • informacje o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy lub inne dokumenty, potwierdzające, że wnioskodawca przez co najmniej 5 lat wykonywał czynności bezpośrednio związane z czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku
 • pozytywną opinię brokera ubezpieczeniowego albo reasekuracyjnego, pod kierunkiem którego wykonywane były czynności, o których mowa w pkt 1.

Następnie urząd sprawdzi wniosek i jeśli będzie on zawierał braki formalne wezwie wnioskodawcę do poprawienia błędów w określonym terminie ( co najmniej w ciągu 7 dni). W przypadku braku jego reakcji, sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Jeśli wniosek będzie złożony poprawnie urząd wyda zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i dokona wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych z dniem jego wydania.

Co jeszcze warto wiedzieć o tym jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Jeśli wiesz już jak zostać brokerem ubezpieczeniowym to powinieneś jeszcze zdawać sobie sprawę, że uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej wiąże się z kosztem 1087 zł.

Warto pamiętać też o tym, że teoretyczne czas oczekiwania na wydanie zgody nie trwa dłużej niż miesiąc. Jednak doświadczenie pokazuje termin ten może wydłużyć się do 2 miesięcy (po uprzedniej informacji o opóźnieniu).

I uwaga! Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej obejmującemu szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia.

Źródło: biznes.gov.pl